Bel met Irene: 06 – 10 20 81 28
Volg Irene via social media:
Title Image
Home  /  Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden ‘Vendium’, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Oost-Nederland, onder inschrijfnummer: 55178774

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten voor training, teambuilding, advisering, coaching, begeleiding, assessment of andere werkzaamheden tussen Vendium en haar opdrachtgevers, respectievelijk rechtsopvolgers.

 

Artikel 1. Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan de opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden en/of diensten.
b. Opdrachtnemer: de rechtspersoon, hierna te noemen: Vendium, die de opdracht als bedoeld onder a heeft aanvaard of een aan een mogelijke opdracht voorafgaande offerte of aanbod heeft uitgebracht.


Artikel 2: Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud, de nakoming en de afwikkeling van alle tussen de opdrachtgever en Vendium gesloten overeenkomsten.
  2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
  3. Algemene voorwaarden van opdrachtgever zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze voorwaarden op de overeenkomst tussen partijen van toepassing zullen zijn.

 

 1. Artikel 3: Totstandkoming overeenkomst
  Alle aanbiedingen, offertes en prijsopgaven van Vendium zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
  2. De overeenkomst komt slechts tot stand wanneer Vendium een opdracht heeft aanvaard. Een opdracht wordt door Vendium aanvaard door, hetzij de aanvaarding schriftelijk aan opdrachtgever te bevestigen, hetzij met de uitvoering van de werkzaamheden aan te vangen.
  3. Alle aanvullingen, wijzigingen en nadere afspraken op de overeenkomst gelden alleen indien deze schriftelijk met Vendium zijn overeengekomen.
  4. Inschrijving van natuurlijke personen als cursist gebeurt door toezending via post of overhandiging van het volledig ingevulde inschrijfformulier. Bij de inschrijving kiest de cursist een betalingsmethode. Door inschrijving gaat de cursist een cursusovereenkomst aan met Vendium en verplicht zich hiermee tot betaling van het volledige cursusgeld. Bij ‘open inschrijving’ geldt een bedenktermijn van 14 dagen (beginnende op de dag van inschrijving) om de cursus kosteloos te annuleren (mits de cursist nog niet aan de lessen heeft deelgenomen) conform de wet Koop op afstand. In dat geval worden reeds voldane (aan)betalingen binnen 14 dagen gerestitueerd. Vendium behoudt zich het recht voor de cursus te annuleren bij onvoldoende aanmeldingen. In dat geval worden reeds voldane (aan)betalingen terstond gerestitueerd.

Artikel 4: Vervanging docent of trainer
‘Vendium’ is te allen tijde gerechtigd een docent of trainer, door haar met de uitvoering van (een gedeelte van) haar werkzaamheden belast, te vervangen door een andere docent of trainer.

 

Artikel 5: Prijzen
1. Tenzij anders vermeld, zijn de opgegeven prijzen vermeld in euro’s, exclusief omzetbelasting (BTW), andere door de overheid opgelegde heffingen, reiskostenvergoeding, alsmede andere expliciet genoemde elementen. In de geoffreerde prijs zijn de kosten voor het cursusmateriaal en reisuren inbegrepen, tenzij anders is vermeld.
2. Vendium zal eventuele financiële consequenties van een verandering in de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of daaruit voortvloeiende werkzaamheden met de opdrachtnemer bespreken.
3. Vendium is in ieder geval gerechtigd de overeengekomen prijs te wijzigen wanneer een of meer van de navolgende omstandigheden zich na het doen van de aanbieding en/of het sluiten van de overeenkomst voordoen: Vendium moet voor de goede uitvoering van de overeenkomst meer uren maken dan in eerste instantie overeengekomen, stijging van de kosten van diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn of, in het algemeen, omstandigheden die met een en andere vergelijkbaar zijn.
4. Prijzen kunnen op grond van onvoorziene omstandigheden worden aangepast.

 1. Prijzen zullen worden aangepast bij wijzigingen in het BTW-regime en/of de hoogte van de geldende BTW-tarieven.
 2. Tenzij anders overeengekomen, is Vendium gerechtigd haar prijzen en tarieven jaarlijks aan te passen.

 

Artikel 6: Termijnen
1. De door Vendium opgegeven termijnen zijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, nimmer aan te merken als fatale termijnen. Vendium is bij overschrijding van de termijnen eerst dan in verzuim indien zij door opdrachtgever schriftelijk in gebreke wordt gesteld, waarbij haar een redelijke termijn wordt gesteld om de overeenkomst alsnog na te komen.
2. Ingeval de opgegeven termijn door een wijziging in de opdracht wordt overschreden, is dit niet aan Vendium toe te rekenen.

 

Artikel 7: Betaling, ontbinding en opschorting
1. In de regel factureert Vendium om de twee weken. Tenzij anders is overeengekomen, dient de opdrachtgever de verschuldigde bedragen te betalen binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum, zonder zich op enige korting, verrekening of opschorting te kunnen beroepen. Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever in verzuim en kan de wettelijke rente in rekening worden gebracht zonder dat ingebrekestelling door Vendium is vereist. Betaling geschiedt ten kantore van Vendium of door middel van storting op een door Vendium aangewezen bank- of girorekening.
2. Vendium is gerechtigd vóór aanvang van werkzaamheden vooruitbetaling te vragen.
3. Vendium is gerechtigd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden c.q. de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, in welk geval opdrachtgever aansprakelijk is voor alle door Vendium dientengevolge gelden schade, indien:
a. Opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet en evenmin gevolg geeft aan een ingebrekestelling met een redelijke termijn;
b. Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, de schuldsaneringsregeling op hem van toepassing wordt dan wel zijn bedrijf geheel of gedeeltelijk liquideert; ingeval van beslag op en/of executie van (een gedeelte van) het vermogen van de opdrachtgever; in bovengemelde gevallen zijn alle vorderingen die Vendium ten laste van opdrachtgever heeft onmiddellijk opeisbaar.
4. Na bevestiging van de opdracht is annulering niet meer mogelijk. Het verschuiven van de trainingsdata tot vier weken voor de geplande trainingsdata is kosteloos. Ook een cursusdagdeel kan tot vier weken voor de afgesproken datum in overleg kosteloos worden verplaatst naar een andere datum. Bij verplaatsing korter dan vier weken – en langer dan een (1) week – voor datum wordt 50% van het cursusbedrag in rekening gebracht. Bij verplaatsing binnen een (1) week voor de afgesproken datum is het volledige cursusbedrag verschuldigd. Annulering door de opdrachtgever van de cursusovereenkomst na aanvang van de cursus is niet mogelijk.
5. Indien naar het oordeel van Vendium het voor de uitvoering van de overeenkomst vereiste vertrouwen is komen te vervallen, bijvoorbeeld door een discrepantie tussen de verwachtingen van opdrachtgever en Vendium, is zij gerechtigd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst danwel recht op schadevergoeding voor opdrachtgever te ontbinden.

 

Artikel 8: Klachten
1. Iedere vraag of klacht over welk onderwerp dan ook wordt door Vendium in beginsel binnen 48 uur beantwoord. Contactpersoon in deze is Irene Westendorp.
2. Gebreken moeten onmiddellijk nadat zij redelijkerwijs te ontdekken zijn, doch in elk geval binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden, schriftelijk en gemotiveerd bij Vendium worden gemeld, bij gebreke waarvan de geleverde prestatie wordt geacht te zijn aanvaard en opdrachtgever op een gebrek in de prestatie geen beroep meer kan doen. De opdrachtgever ontvangt binnen 8 dagen een schriftelijke bevestiging van de ingediende klacht. Hierin zijn opgenomen: de datum van de klacht alsmede een korte omschrijving van de feiten waarop de klacht betrekking heeft en wat de wens van de opdrachtgever is.
3. Binnen 14 dagen zal Vendium schriftelijk mededelen of de klacht gegrond of ongegrond is verklaard.
4. Indien Vendium de klacht(en) gegrond acht, is zij te allen tijde gerechtigd alsnog de overeengekomen prestatie uit te voeren, het gebrek te herstellen dan wel opdrachtgever te crediteren voor een evenredig deel van de factuur.
5. Het indienen van een klacht geeft opdrachtgever geen recht betaling te weigeren of op te schorten.
6. Klachten worden geregistreerd en indien van toepassing wordt er een verbeteractie op verricht. Deze worden gedurende 2 (twee) jaar bewaard.
7. Indien een klacht niet gegrond wordt verklaard en/of er geen overeenstemming wordt bereikt, is  er een beroepsmogelijkheid bij een onafhankelijke derde partij zijnde, Commercieel Nederland vertegenwoordigd door Steven Duinhouwer. Een uitspraak zal uiterlijk 30 dagen na ontvangst, via hoor en wederhoor, worden uitgebracht. Het oordeel van deze beroepsinstantie is bindend voor Vendium.
8. Indien de klacht niet binnen de vastgestelde termijn kan worden afgehandeld, omdat er bv meer onderzoek wordt vereist, dan zal Vendium de opdrachtgever binnen 14 dagen op de hoogte brengen van het uitstel. Vendium zal de reden voor het uitstel toelichten en een indicatie afgeven over wanneer Vendium verwacht uitsluitsel te kunnen geven.

 1. Een klacht zal altijd vertrouwelijk worden behandeld.

 

Artikel 9: Aansprakelijkheid
1. De aansprakelijkheid van Vendium uit hoofde van de overeenkomst met opdrachtgever is beperkt tot het netto factuurbedrag van de in het geding zijnde prestatie, behoudens in het geval van eigen opzet of grove schuld van Vendium. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan drie maanden hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste drie maanden. Eventuele aanspraken van de opdrachtgever in hier bedoelde zin dienen binnen een halfjaar na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waaraan de opdrachtgever zijn rechten heeft verspeeld.
2. De aansprakelijkheid van Vendium die samenhangt met het verrichten van werkzaamheden en/of diensten door derden (opdrachtnemers van Vendium) is in elk geval beperkt tot het bedrag dat Vendium in redelijkheid op die derde kan verhalen.
3. Vendium is in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade zoals bedrijfs-, gevolg- of vertragingsschade welke de opdrachtgever al dan niet rechtstreeks of op enigerlei wijze verband houdende met de overeenkomst zal lijden in de uitvoering van de met Vendium gesloten overeenkomst.
4. Opdrachtgever is gehouden om en is er zelf verantwoordelijk voor om Vendium steeds tijdig alle voor een goede uitvoering van de opdracht noodzakelijke en juiste informatie te verschaffen alsmede te zorgen voor de –overeengekomen- terbeschikkingstelling van medewerkers en faciliteiten van opdrachtgever zelf. Opdrachtgever vrijwaart Vendium van iedere vordering in dit verband.
5. Wanneer door derden een vordering wordt ingesteld tegen opdrachtgever waardoor opdrachtgever Vendium regres zouden kunnen nemen, dient opdrachtgever Vendium hiervan onverwijld op de hoogte te brengen, haar te betrekken in de besprekingen over de vordering en haar in de gelegenheid te stellen zich tegen de vordering te verweren dan wel namens haar te betalen. Wanneer opdrachtgever niet aan deze verplichtingen voldoet, draagt hij in geval van regres de bewijslast dat dit geen invloed heeft gehad op de omvang van de vordering van de derde en dat opdrachtgever zijn plicht tot schadebeperking volledig heeft nageleefd. Dit geldt ook voor de kosten die opdrachtgever maakt tot vergoeding van, verweer tegen of voorkoming van zulke vorderingen van derden.

 1. Vendium aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade in welke vorm dan ook die voortvloeit uit nalatigheid, onvolledigheid of onzorgvuldigheid met betrekking tot de informatievoorziening door de opdrachtgever.
  7. Vendium heeft een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Iedere aansprakelijkheid is, voor zover de wet dit toelaat, beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het eigen risico onder die verzekering.

 

Artikel 10: Overmacht
1. Tekortkomingen van Vendium in de nakoming van de overeenkomst kunnen niet aan haar worden toegerekend indien zij niet te wijten zijn aan haar schuld, noch krachtens de wet, overeenkomst of de in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komen.
2. Tekortkomingen van Vendium in de nakoming van de overeenkomst ten gevolge van a) bedrijfsstoornis of bedrijfsonderbreking (onverschillig op welke wijze ontstaan) b) ziekte of overlijden c) stroomstoring, worden onder meer aangemerkt als niet aan Vendium toe te rekenen (overmacht) en geven de opdrachtgever geen recht tot ontbinding van de overeenkomst of tot enige schadevergoeding.
3. Indien Vendium door overmacht wordt verhinderd de overeenkomst na te komen, is Vendium  gerechtigd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden c.q. de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Opdrachtgever heeft dan geen recht op enige schadevergoeding.

 

Artikel 11: Trainingen, workshop e.d.

 1. Een training, coaching of workshop is een actieve bijeenkomst, waar van iedereen optimale inzet wordt verwacht. Van iedere deelnemer wordt verwacht, dat hij de bijeenkomsten op actieve wijze volgt. Indien hij (ook na gesprekken hierover) in gebreke blijft, heeft Vendium het recht deze cursist de verdere deelname te ontzeggen, zonder dat hieraan enig recht op terugbetaling kan worden ontleend. Voor storende gedragingen in de trainingslocatie, buiten werkperioden van de trainingen geldt hetzelfde.

Vendium kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor de gedragingen van de deelnemers en de daaruit voortgekomen gevolgen.

 1. Om een optimaal werkresultaat te verzekeren, moet de trainingslocatie functioneel voldoen aan de door Vendium te stellen eisen. Voor trainingen, workshops e.d. zal in onderling overleg een geschikte trainingslocatie worden gereserveerd. Vendium zal, indien de opdrachtgever dit wenst, hierbij haar bemiddeling verlenen.

De noodzaak tot het veranderen van de trainingslocatie kan geen reden zijn tot het annuleren van de gegeven opdracht.

 

Artikel 12: Rechten van intellectuele eigendom
1. Vendium behoudt altijd alle rechten op door haar gemaakte presentaties, plannen, modellen, technieken, documenten, materialen, programma’s, afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende informatie en “knowhow”, ook wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of wanneer na de opdrachtverlening nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van de opdrachtgever.
2. De in het vorige lid genoemde zaken mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vendium noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, bewerkt, getoond en/of verspreid, anders dan voor intern gebruik bij de opdrachtgever binnen het kader van de opdracht die Vendium voor de opdrachtgever uitvoert.
3. De opdrachtgever vrijwaart Vendium voor aanspraken van derden in verband met intellectuele eigendomsrechten op door de opdrachtgever verstrekte materialen die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.
4. Vendium is gerechtigd het in het kader van de uitvoering van de opdracht vervaardigde te gebruiken in portfolio in de meest ruime zin van het woord.

 

Artikel 13: Geheimhouding
1. Vendium en haar opdrachtgevers zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie en werkzaamheden.
2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Vendium gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Vendium zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Vendium niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.
3. Uitzondering op de bovengenoemde geheimhoudingsplicht vormt de situatie waarin Vendium  meent te moeten overleggen met andere trainingsbureaus, dan wel consult nodig acht bij deskundigen die eveneens aan geheimhouding zijn gebonden. In dergelijke gevallen zal Vendium de privacy van degene/de organisatie op wie/waarop het overleg of de consultatie betrekking heeft waarborgen en het materiaal anonimiseren.

Artikel 14: Toepasselijk recht en geschillen
Op elke overeenkomst tussen Vendium en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
Voor alle geschillen uit deze overeenkomst of uit nadere overeenkomsten ter uitvoering hiervan is uitsluitend de kantonrechter of de arrondissementsrechtbank te Enschede bevoegd.